Międzynarodowy przewóz osób

Wyjazdy do zachodniej Europy kojarzą Ci się z monotonią i wieloma godzinami, które musisz poświęcić na dojazd?
Skontaktuj się z Nami i poznaj zupełnie nowy wymiar bezpiecznego, szybkiego i profesjonalnego przewozu osób opartego o system Door 2 Door!

Międzynarodowy przewóz rzeczy

Masz paczkę, którą chcesz wysłać do Niemiec, lub Holandii? Bezpiecznie przewieziemy je w ciągu 24h pod wskazany przez Ciebie adres!

Najpopularniejsze miejsca

Regularnie jeździmy do najpopularniejszych miejscowości Niemiec oraz Holandii.
Miejsce, do którego chcesz dotrzeć znajduje się w obsługiwanym przez Nas obszarze?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Regulamin przewozów - Madej Bus

Niniejszy regulamin, dotyczący pasażerów firmy Madej Bus, wydany zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe/tekst jedn.:Dz.U. z 2000r. Nr 50, poz.601 z pozn.zm) Przewóz pasażerów przez firmę Madej Bus (zwanego dalej Przewoźnikiem) odbywa się zgodnie z następującymi warunkami:
Dział I Postanowienia ogólne
§1
Pasażer zawiera umowę przewozu poprzez rezerwację terminu wyjazdu. Dzieci i młodzież do ukończenia 16 roku życia mogą podróżować wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
§2
Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu jest dozwolone wyłącznie w miejscach określonych przez strony umowy oraz wskazanych przez kierowcę pojazdu.
§3
Pasażer, który dokonał rezerwacji zobowiązany jest do punktualnego stawiennictwa w miejscu uzgodnionym z Przewoźnikiem.
§4
W sprawach nieuregulowanych w niemniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy ustaw i aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw, w szczególności ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku- Prawo przewozowe (Dz.U 2000, Nr 50 poz 601 z pozn.zm), ustawy z dnia 6 września 2000 roku o transporcie drogowym (Dz.U 2007, Nr 125, poz 874 z pozn.zm) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny 9Dz.U 1964, Nr 16, poz 93 z pozn. zm)

Dział II Bagaż.
§5
Bagaż podręczny przewożony w pojeździe oraz przedmioty pozostawione przez pasażera po zakończeniu podróży nie są objęte odpowiedzialnością Przewoźnika.
§6
Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu bagażu o dużych rozmiarach, jeżeli stwierdzi, że bagaż ten nie zmieści się do pojazdu lub też zagraża bezpieczeństwu przewozu pasażerów.
§7
Z przewozu środkiem transportu wyłączone są rzeczy: niebezpieczne mogące wyrządzić krzywdę osobom lub mieniu lub rzeczy, których przewóz jest prawnie zabroniony. W przypadku uzasadnionego podejrzenia kierowca może sprawdzić na każdym etapie podroży czy zawartość bagażu nie narusza powyższego wyłączenia. Kierowca dokonuje sprawdzenia w obecności podróżnego przewożącego bagaż, lub gdyby okazało się to niemożliwe w obecności osoby przybranej do tej czynności. W razie ujawnienia powyższego koszty związane ze sprawdzeniem przesyłki ponosi podróżny przewożący bagaż.
§8
Rzeczy szczególnie cenne (m.in gotówka, papiery wartościowe, biżuteria, elektronika) powinny być przewożone jako bagaż podręczny.
§9
Kierowca wydający bagaż nie jest obowiązany do sprawdzenia czy osoba zgłaszająca się po odbiór bagażu jest do tego uprawniona.
§10
Za przedmioty pozostawione w pojeździe po zakończeniu podróży przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności

Dział III Odpowiedzialność z tytułu zaginięcia bagażu.
§11
Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone pod nadzorem podróżnego, chyba że szkoda powstała z winy Przewoźnika.
§12
W przypadku utraty lub uszkodzenia bagażu wysokość odszkodowania nie może przewyższać zwykłej wartości bagażu, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że nie może być wyższa niż 100 złotych.
§13
W razie utraty bagażu niezwłocznie należy poinformować o tym kierowcę prowadzącego pojazd, w celu potwierdzenia utraty, a następnie dokonać zgłoszenia poprzez kontakt telefoniczny z firmą.

Dział IV Obowiązki Przewoźnika.
§14
Przewoźnik odpowiada za przewóz pasażerów do ich miejsca przeznaczenia określonego w umowie zawartej pomiędzy stronami.
§15
Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny niezależnej od Przewoźnika, nie jest on w stanie dowieźć pasażera do miejsca przeznaczenia własnymi pojazdami, zapewnia przewóz zastępczy.
§16
Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności takich jak:
  1. 1. Wypadki lub kolizje drogowe powodujące opóźnienia na trasie autobusu;
  2. 2. Pożar, uszkodzenia dworca autobusowego;
  3. 3. Wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne;
  4. 4. Zastosowanie się do żądań policji i innych uprawnionych organów;
  5. 5. Akty wandalizmu i terroru;
  6. 6. Śmierć lub wypadek na drodze;
  7. 7. Zamknięcie drogi, objazdy, wyjątkowe natężenie ruchu;
  8. 8. Inne okoliczności niezależne od przewoźnika;
§17
Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w przypadku, gdy pasażer nie zgłosi się do autobusu po postoju przeznaczonym na przerwę czy odpoczynek.
§18
Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zmiany środka transportu, terminu odjazdu itp. w sytuacji, kiedy z przyczyn od niego niezależnych okaże się to konieczne.

Dział V Naruszenie porządku.
§19
Urządzenia służące do odtwarzania dźwięku, lub sprzęty grające pasażerów w tym instrumenty muzyczne nie mogą być używane w trakcie podróży. Pasażerowie mogą słuchać własnych odbiorników pod warunkiem, iż nie są one słyszalne przez innych.
§20
Zabronione jest picie alkoholu w pojeździe oraz przebywanie w nim osób znajdujących się pod wpływem alkoholu.
§21
Zabrania się zajmowania miejsc oraz pozostawania w pojeździe pasażerom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków, lub innych substancji podobnie działających jak również leków oddziałujące na aktywność psychoruchową.
§22
Zabrania się palenia tytoniu w pojazdach oraz zażywania substancji odurzających.
§23
Zabrania się wyrzucania w czasie jazdy z pojazdów jakichkolwiek przedmiotów.
§24
Osoby uciążliwe dla podróżnych lub odmawiające zapłacenia należności za przewóz mogą być usunięte ze środka transportowego.
§25
Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie mogą być niedopuszczone do przewozu lub usunięte z pojazdu.
§26
Pasażerowie lub inne osoby będące sprawcami szkody, odpowiadają za szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym pasażerom. W razie wykrycia uszkodzenia bądź widocznego zanieczyszczenia pojazdu pasażer zobowiązany jest do naprawienia szkody powstałej z tego tytułu w mieniu Przewoźnika

Dział VI Przewożenie zwierząt.
§27
W pojazdach Przewoźnika dopuszcza się przewożenie zwierząt domowych w rozumieniu przepisów o ochronie zwierząt. Zwierzęta powinny być przewożone na kolanach pasażera w specjalnych pojemnikach przeznaczonych do ich transportu lub, jeśli są to psy, powinny być przewożone na podłodze autobusu w kagańcach i na smyczy.
§28
Przy zgłaszaniu zwierząt do przewozu należy okazać kierowcy dokument potwierdzający aktualne obowiązkowe szczepienie lub świadectwo zdrowia, zgodnie z odpowiednimi przepisami, dotyczącymi zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Kierowca ma prawo odmówić przewozu zwierzęcia, jeżeli zagraża to bezpieczeństwu pozostałych pasażerów.

Dział VII Przewóz międzynarodowy.
§29
Pasażer odbywający podróż z przekroczeniem granicy państwa jest zobowiązany posiadać ważny dokument podróży /np. paszport/ uprawniający do przekroczenia granicy, wymaganą wizę lub inny ważny dokument uprawniający do wjazdu i pobytu na tym terytorium, zezwolenie na wjazd do innego państwa lub zezwolenie na pobyt w innym państwie, jeżeli dokumenty takie są wymagane.
§30
W przewozie międzynarodowym pasażer niebędący obywatelem kraju członkowskiego Unii Europejskiej jest zobowiązany posiadać ważny dokument podróży /np. paszport/ oraz dokument uprawniający do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wyjazdu z tego terytorium, zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów, a w szczególności ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach /Dz. U. 2006, Nr 234, poz. 1694/.
§31
Jeżeli przewóz, zgodnie z treścią umowy przewozu, odbywa się przez terytorium kraju członkowskiego Unii Europejskiej, pasażer niebędący obywatelem kraju członkowskiego Unii Europejskiej jest zobowiązany posiadać ważny dokument podróży /np. paszport/ oraz dokument uprawniający do wjazdu na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, przez które odbywa się przewóz.
§32
Przy wsiadaniu do pojazdu pasażer obowiązany jest okazać kierowcy dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy.
§33
Kierowca może odmówić wykonania przewozu w razie nie posiadania przez pasażera dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy.
§34
W przypadku stwierdzenia przez uprawnione Organy, że pasażerowi nie przysługuje prawo wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opuszczenia tego terytorium lub wjazdu na terytorium albo opuszczenia terytorium innego państwa, Przewoźnik nie ponosi kosztów kar poniesionych z tego tytułu uregulowanych w przepisach poszczególnych państw. W przypadku poniesienia przez Przewoźnika jakichkolwiek kosztów z tego tytułu, pasażer obowiązany jest do ich zwrotu.

Dział VIII Zmiana lub odstąpienie od umowy przez pasażera.
§35
Podróżny może zmienić umowę przewozu lub odstąpić od niej najpóźniej do 24 godzin przed rozpoczęciem podróży.
§36
Zmiana umowy przewozu może dotyczyć terminu lub godziny odjazdu oraz miejscowości przeznaczenia.
§37
W przypadku niepowiadomienia przewoźnika w terminie wskazanym w pkt. 35 o zmianie terminu lub odstąpieniu od umowy, klient jest zobowiązany do pokrycia całkowitego kosztu podróży. W takich przypadkach wystawiana zostaje faktura, którą dany klient, w ciągu 7 dni zobowiązany jest opłacić na wskazany numer konta, umieszczony na rachunku.
§38
Kwotę wyliczoną na podstawie §37 pasażer będzie zobowiązany uiścić w terminie 7 dni od daty planowanej podróży bez dodatkowego wezwania na Rachunek Bankowy Przewoźnika.

Dział IX Akceptacja warunków regulaminu
§39
Pasażer akceptuje warunki niniejszego regulaminu w chwili dokonania rezerwacji.

Dział X Postanowienia końcowe
§40.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go na stronie internetowej Przewoźnika Madej Bus.